logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Polityka Prywatności PCZ Kartuzy sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Kartuzach.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) informuje, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibaw Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy.

Dane osobowe

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pacjentów w celu:
 • na żądanie pacjenta podjęcia lub osoby upoważnionej w jego imieniu działań zmierzających do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych (ustalenie tożsamości pacjenta, rejestracja pacjenta, informowanie pacjenta o planowanych wizytach) - art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej, hospitalizacja, leczenie, postawienie diagnozy medycznej – art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów oraz jej przechowywanie – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • spełnienia obowiązku z zakresu praw pacjentów: udzielenia informacji o stanie zdrowia osobom upoważnionym przez pacjenta oraz dostęp do dokumentacji medycznej przez te osoby – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych w związkuz obowiązkiem prawnym związanym z prowadzoną działalnością leczniczą – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • na wewnętrzne potrzeby w celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prowadzenie komunikacji w systemach elektronicznych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • dochodzenia i ustalenia roszczeń – art. 6 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta albo działających w jego imieniu w celu:
 • do działania w imieniu pacjenta, ustalenie uprawnień osoby upoważnionej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej przechowywanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych w związkuz obowiązkiem prawnym związanym z prowadzoną działalnością leczniczą – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • na wewnętrzne potrzeby w celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prowadzenie komunikacji w systemach elektronicznych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • dochodzenia i ustalenia roszczeń – art. 6 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Odbiorcy Danych Osobowych

Dane osobowe pacjenta oraz upoważnionych osób przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być udostępnione:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. przy realizacji usług udzielenia świadczeń zdrowotnych,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Powiatowego Centrum zdrowia sp. z o.o. usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. usługi prawne lub doradcze,
 • innym podmiotom, którym Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych,
 • innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania

Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, w zakresie:
 • udzielania świadczeń zdrowotnych lub działań zmierzających do udzielenia – do czasu zakończenia realizacji tych świadczeń, a po tym czasie – przez okresw zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zapewnienia tej ochrony,
 • ochrony żywotnych interesów pacjentów – w koniecznym okresie dla zapewnienia tej ochrony.
Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, w zakresie:
 • prowadzenia dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,w niektórych przypadkach prawo nakłada na Powiatowe Centrum Zdrowia sp.z o.o. obowiązek przechowywania dokumentacji w dłuższym czasie (np. 30 latw przypadku zgonu pacjenta) lub w krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • ustalania i dochodzenia roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania,
 • wypełnienia innych ciążących na Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasy wypełniania tych obowiązków przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Inne prawa

Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Zdrowiasp. z o.o. , przysługuje prawo do:
 • uzyskania potwierdzenia, czy ich dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., a także prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
 • uzupełnienia oraz sprostowania swoich danych – art. 16 RODO,
 • usunięcia swoich danych – art. 17 RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych – art. 18 RODO,
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora – art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. , mają prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub celu, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. W takim przypadku Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Źródło pochodzenia Danych
 • źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu,
 • źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

Skutki nie podania Danych

Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. może odmówić pacjentowi udzielania jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.

Podanie przez pacjenta osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działaniaw imieniu pacjenta.