logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:
  • przygotowania umowy o pracę oraz jej realizacji
  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • przekazanie imiennych informacji Urzędowi Skarbowemu
  • zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach
  • prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS
  • prowadzenie list obecności pracowników
  • archiwizacji akt związanych z zatrudnieniem
  • generowania zaświadczeń
  • sprawozdania statystyczne, ankiety
  • ustalenie okoliczności wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • realizacja deklaracji informacyjnej PFRON
  • realizacja szkoleń
  • dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  • realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej
  • medycyna pracy – badania wstępne, okresowe albo kontrolne
  • realizacji zastępstw
  • utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika m. in. z poniższych aktów prawnych:
  - Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.),
  - Rozporządzenie Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U z 2018r. poz. 2369).
  - pozostałe akty prawne odnoszące się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
  • Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
  • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 5. Charakter przetwarzania danych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych
  • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych, ani profilowania
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, dostawca systemów podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów, ubezpieczyciel, lekarz medycyny pracy i inni lekarze oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Dokumentacja związana z zatrudnieniem jest przechowywana, zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, przez okres 10 lub 50 lat, w zależności od czasu zatrudnienia. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, na którego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.
 9. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie zgody lub umowy
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 10. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym
  • Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda zależy od dobrowolnej zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się na adres wskazany powyżej.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Michał Filipowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  •realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •zawarcia oraz wykonania umowy, w tym składania reklamacji oraz kontaktowania się w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591), ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  •realizacji i utrzymania polis ubezpieczeniowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  •ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe pozyskane w trakcie zawierania umowy oraz w toku jej wykonywania.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, dostawca systemów podatkowo-księgowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów, ubezpieczyciel, oraz inne podmioty powiązane z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania:
  • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności;
  • w przypadku reklamacji dane są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące od czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przez ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora;
  • dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;
  • okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa;
  • po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 9. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 10. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie oraz zrealizowanie w/w umowy.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wskazane w pkt. 3, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowany.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach Sp. z o. o. przedkłada Państwu poniższe informacje:
 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane kontaktowe: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych: Celem przetwarzania danych jest udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 1-2b ustawy z dnia 6 listopada 2009 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 849) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcy danych: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów, firmy kurierskie, ubezpieczeniowe i pocztowe, osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji medycznej, dostawcy usług prawnych i ochrony danych osobowych.
 5. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 6. Okres przechowywania: okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązków przetwarzania wskazanych w przepisach prawa dotyczących podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz dotyczących dokumentacji medycznej Pacjenta na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
  • po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania danych osobowych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu udostępnienia dokumentacji. Niepodanie danych może skutkować odmową wydania dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO) informujemy, iż:

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą
w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych osób, które weszły w obszar stosowania monitoringu wizyjnego.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej albo adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem: Michał Filipowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz osób przebywających na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Kartuzach, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

4. Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie danych osobowych: wizerunek utrwalony przez kamery monitoringu wizyjnego.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
 • podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych;
 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym firma świadcząca usługi ochrony;
 • osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu;
 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją konserwacji lub wymiany urządzeń systemu monitoringu, i z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzanie danych osobowych;
 • organom publicznym, instytucjom i pomiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa;
 • organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
9. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do obsługi monitoringu, podmiotom, takim jak dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, inni dostawcy usług, firmy ubezpieczeniowe, oraz podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11. Nagrania przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia ich nagrania, a w przypadku wszczęcia postępowania, do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

12. Mają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych - ze względu na formę przetwarzania realizacja tego prawa może nie być możliwa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;
 • prawo do usunięcia ww. danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku ze swoją szczególną sytuacją;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:
  • realizacji umowy najmu nieruchomości
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i inne
  • prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest:
  - utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych
  - dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami i obrona przed roszczeniami
 4. Charakter przetwarzania danych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych
  • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych
  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania
 5. Odbiorcy danych: Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, dostawca systemów podatkowo-księgowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, ubezpieczeniowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług oraz podmioty powiązane z Administratorem
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 7. Okres przetwarzania danych osobowych:
  • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności
  • Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
  • Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane
 8. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie zgody lub umowy
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 9. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:
  • przygotowania umowy cywilnoprawnej
  • realizacji umowy
  • prowadzenie ewidencji
  • przekazanie imiennych informacji Urzędowi Skarbowemu
  • prowadzenie rozliczeń, naliczanie potrąceń
  • archiwizacji akt
  • generowania zaświadczeń
  • sprawozdania statystyczne, ankiety
  • ustalenie okoliczności wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • realizacja szkoleń
  • dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  • realizacji zastępstw
  • utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika m. in. z poniższych aktów prawnych:
  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740),
  - Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1564),
  - pozostałe akty prawne odnoszące się do osób wykonujących umowę cywilnoprawną w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
  • Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
  • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 5. Charakter przetwarzania danych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych
  • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych
  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, dostawca systemów podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów, ubezpieczyciel oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Dokumentacja związana z zatrudnieniem jest przechowywana przez okres 5 lat. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, na którego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.
 9. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie zgody lub umowy
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji)
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 10. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy
  • Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda zależy od dobrowolnej zgody