logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Wyciąg z załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w Kartuzach

§4
Prawa pacjenta
I.

Pacjent zgłaszający się do szpitala, ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia ma prawo niezależnie od okoliczności do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych.

II.

1. Pacjent ma prawo w szczególności do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych, przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
3) rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia,
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu informacji na ich temat,
5) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
6) udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja może być udostępniona,
7) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
8) poszanowania przekonań i praktyki religijnych,
9) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczących jego osoby,
10) zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

2. Pacjent przebywający na oddziale szpitalnym ponadto ma prawo do:
1) zaopatrzenia w środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
2) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
3) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazana przez siebie osobę,
4) opieki duszpasterskiej,
5) kontraktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
6) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie w szpitalu,
7) wypisanie ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia,
8) udzielenia niezbędnej pomocy i przewiezienia do innego szpitala, w sytuacji, gdy mimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,
9) wskazania osoby lub instytucji, którą spółka jest obowiązana powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenia życia, albo w razie śmierci.'

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1545)

ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ:

 • які відповідають вимогам сучасних медичних наукових знань і надаються відповідно до цього,

 • які надаються за прозорою, об'єктивною процедурою на основі медичних критеріїв, що визначають порядок доступу до цих послуг,

 • які надаються негайно при загрозі здоров’ю чи життю людини,

 • які вимагають отримання заключення іншого лікаря або ж скликання консиліуму.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ:

 • медичні працівники зобов'язані зберігати в таємниці всю пов'язану з Вами інформацію, в тому числі про стан Вашого здоров'я, яку вони отримали у зв'язку з виконанням своєї професії,

ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ НА НАДАННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ:

 • вам слід надати згоду на отримання необхідної медичної допомоги чи відмовитися від отримання допомоги одразу після отримання інформації щодо стану вашого здоров’я та запропонованої форми лікування,

 • ви зобов’язані надати письмову згоду на виконання оперативного втручання, лікування або діагностики, що пов’язані із підвищеним ризиком.

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ

 • про стан вашого здоров’я, діагноз, запропоновані та можливі методи діагностики та лікування, передбачувані наслідки їх застосування чи бездіяльності, результати лікування та прогнози,

 • може надаватися уповноваженим вами особам (наприклад, родичам).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕБАЖАНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 • особа, яка діє від імені пацієнта, може повідомити про будь-який несприятливий та ненавмисний ефект лікарського засобу практикуючому лікарю, особі, відповідальній за впровадження даного продукту на ринок або Керуючому Управлінням з реєстрації лікарських засобів, медичних виробів та антибактеріальних продуктів.

ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИВАТНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ПАЦІЄНТА ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, У ТОМУ ЧИСЛІ:

 • присутність близької людини під час надання медичних послуг,

 • надання згоди на присутність інших осіб, під час отримання медичних послуг, окрім тих, які безпосередньо надають ці послуги,

 • зменшення болю в залежності від його сили зростання.

ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИВАТНОЇ ТА ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ:

 • додатковий медсестринський догляд (тобто догляд, який не полягає у безпосередньому наданні медичних послуг) , а також безкоштовне перебування для фактичного опікуна чи законного представника із неповнолітнім пацієнтом чи із пацієнтом із будь якими формами важкої неповносправності,

 • можливість особистого, телефонного або кореспонденційного контакту з іншими людьми.

ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

 • щодо стану вашого здоров'я та наданих вам медичних послуг, у тому числі надання цієї документації уповноваженій вами особі - для перевірки, у вигляді копії, роздруківки чи витягу, за допомогою електронних засобів зв’язку, на електронному носії інформації (перший примірник медичної документації видається безкоштовно).

ПОДАННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗМІСТУ РІШЕННЯ ЧИ ВИСНОВКУ ЛІКАРЯ

 • якщо ви не згодні зі змістом рішення чи висновку, та процедурою оскарження
  щодо висновків і суджень, не врегульовані окремими нормами закону, ви можете подати заперечення до Медичного комітету, що діє при Уповноваженому з прав пацієнтів,

 • заперечення має бути подано протягом 30 днів з дати висновку або рішення лікаря, який ухвалює рішення про стан вашого здоров’я.

ДУХОВЕНСТВО

 • під час перебування в стаціонарі, у разі погіршення стану здоров'я або загрози життю, медичні установи зобов'язані дозволити Вам зв'язатися з духовним наставником Вашого віросповідання.

ЗБЕРІГАННЯ ЦІННОСТЕЙ

 • лікарня зобов’язана безкоштовно надати Вам послугу з зберігання цінних речей у депозиті (камері схову).

ЯКЩО ВАШІ ПРАВА ПОРУШУЮТЬСЯ, НЕНАЛЕЖНО ВИКОНУЮТЬСЯ АБО У ВАС ВИНИКАЮТЬ ІНШІ ЗАПИТАННЯ, СКОНТАКТУЙТЕСЯ З ЗАХИСНИКОМ ПРАВ ПАЦІЄНТА (ОМБУДСМЕНОМ):

Інформаційна телефонна лінія пацієнта:
800 190 590
(зі стаціонарних та мобільних телефонів)

Омбудсмен з прав пацієнтів:
01-171 Варшава
вул. Млинарська, 46

www.gov.pl/rpp
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PACJENTCIE, MASZ PRAWO DO:

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielane są z należytą starannością,

 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń

 • które są udzielane natychmiast ze względu zagrożenie zdrowia lub życia

 • do zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium

TAJEMNICY INFORMACJI

 • osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie związane z Tobą informacje, w tym o Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem swojego zawodu

WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • którą wyrazisz lub jej odmówisz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji
  o Twoim stanie zdrowia oraz zaproponowanej formy leczenia

 • którą w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko - musisz wyrazić na piśmie

PRAWO DO INFORMACJI

 • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu

 • która może zostać przekazana także osobom przez ciebie upoważnionym (np. osobie bliskiej)

ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 • osoba działająca w imieniu pacjenta może zgłosić każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu do obrotu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA Cl ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM:

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

 • wyrażenia zgody na obecność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające tych świadczeń

 • leczenia bólu w zależności od stopnia jego nasilenia

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, W TYM:

 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz bezpłatnego pobytu wraz z pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej - do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych (pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest wydawana nieodpłatnie)

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA jeżeli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze
w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

 • w czasie pobytu w szpitalu, w sytuacji pogorszenia się Twojego stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH

 • szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie

JEŚLI TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE, SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE LUB MASZ PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA:

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800190 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.gov.pl/rpp