logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Regulamin odwiedzin szpitala

I.
 1. Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach od 15.00 do 17.00.
 2. Odwiedziny poza godzinami określonymi w pkt 1 możliwe są za zgodą Kierownika oddziału, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurującego.
II.
 1. Pacjentów mogą odwiedzać tylko osoby pełnoletnie.
 2. Dopuszcza się odwiedzanie pacjenta wyłącznie przez 1 osobę.
 3. Kierownicy oddziałów szpitalnych mogą ustalić czasowe ograniczenia odwiedzin.
III.
 1. Pacjentów nie mogą odwiedzać:
  1) osoby z infekcjami dróg oddechowych, chore zakaźnie.
  2) osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających lub narkotyków.
 2. Pacjent może zażądać od personelu oddziału szpitalnego wyproszenia osób odwiedzających, których obecności sobie nie życzy.
 3. Personel oddziału jest uprawniony do wyproszenia osób odwiedzających, jeżeli ich zachowanie utrudnia proces leczenia, niepokoi pacjenta, zakłóca ciszę i spokój lub ład i porządek na oddziale szpitalnym.
IV.
 1. Osoby odwiedzające chorego zobowiązane są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną takich jak noszenia maseczek na twarzach, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego.
 2. Osobom odwiedzającym chorego zabrania się:
  1) chodzenia po salach innych niż te, w których znajduje się odwiedzany Pacjent,
  2) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju,
  3) przebywania w salach chorych podczas obchodów lekarskich,
  4) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych i zabiegowych.
  5) dostarczania choremu alkoholu, papierosów, narkotyków albo artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel,
  6) siadania na łóżkach chorych,
  7) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach elektrycznych i grzewczych itd.,
  8) fotografowania i filmowania bez zgody osób fotografowanych i filmowanych,
  9) zaśmiecania / zanieczyszczania pomieszczeń i otoczenia szpitala.
V.

W przypadku zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na względy bezpieczeństwa Prezes Zarządu może wprowadzić czasowo zakaz odwiedzin w formie Zarządzenia Prezesa Zarządu.

VI.

Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać wyproszone z terenu Szpitala przez pracowników lub służbę ochrony oraz pozbawione możliwości odwiedzin pacjentów.