BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 11 osób
W tym miesiącu - 15 868 osób
Od początku - 658 197 osób

Klauzula Informacyjna - Pracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod@pczkartuzy.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:
  • przygotowania umowy o pracę oraz jej realizacji
  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • przekazanie imiennych informacji Urzędowi Skarbowemu
  • zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach
  • prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS
  • prowadzenie list obecności pracowników
  • archiwizacji akt związanych z zatrudnieniem
  • generowania zaświadczeń
  • sprawozdania statystyczne, ankiety
  • ustalenie okoliczności wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • realizacja deklaracji informacyjnej PFRON
  • realizacja szkoleń
  • dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  • realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej
  • medycyna pracy – badania wstępne, okresowe albo kontrolne
  • realizacji zastępstw
  • utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika m. in. z poniższych aktów prawnych:
  - Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.),
  - Rozporządzenie Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U z 2018r. poz. 2369).
  - pozostałe akty prawne odnoszące się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
  • Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
  • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 5. Charakter przetwarzania danych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych
  • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych, ani profilowania
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, dostawca systemów podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów, ubezpieczyciel, lekarz medycyny pracy i inni lekarze oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Dokumentacja związana z zatrudnieniem jest przechowywana, zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, przez okres 10 lub 50 lat, w zależności od czasu zatrudnienia. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, na którego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.
 9. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie zgody lub umowy
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 10. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym
  • Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda zależy od dobrowolnej zgody

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3