BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 61 osób
W tym miesiącu - 11 922 osoby
Od początku - 684 898 osób

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO) informujemy, iż:

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  z siedzibą
w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 86, e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl.

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych osób, które weszły w obszar stosowania monitoringu wizyjnego.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej albo adres e-mail: sekretriat@pczkartuzy.pl
2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem: Michał Filipowski - iod@pczkartuzy.pl.
 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz osób przebywających na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Kartuzach, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

4. Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie danych osobowych: wizerunek utrwalony przez kamery monitoringu wizyjnego.
 

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
 • podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych;
 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie      i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym firma świadcząca usługi ochrony;
 • osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu;
 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie  i w celu związanym z realizacją konserwacji lub wymiany urządzeń systemu monitoringu, i z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzanie danych osobowych;
 • organom publicznym, instytucjom i pomiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa;
 • organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
9. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do obsługi monitoringu, podmiotom, takim jak dostawca usług  prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, inni dostawcy usług, firmy ubezpieczeniowe, oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11. Nagrania przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia ich nagrania, a w przypadku wszczęcia postępowania, do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

12. Mają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych - ze względu na formę przetwarzania realizacja tego prawa może nie być możliwa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;
 • prawo do usunięcia ww. danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku ze swoją szczególną sytuacją;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 

 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4