BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 791 osób
W tym miesiącu - 15 852 osoby
Od początku - 658 181 osób

Klauzula Informacyjna - Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się na adres wskazany powyżej.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Michał Filipowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mailowym: iod@pczkartuzy.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  - realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - zawarcia oraz wykonania umowy, w tym składania reklamacji oraz kontaktowania się w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591), ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  - realizacji i utrzymania polis ubezpieczeniowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe pozyskane w trakcie zawierania umowy oraz w toku jej wykonywania.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, dostawca systemów podatkowo-księgowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów, ubezpieczyciel, oraz inne podmioty powiązane z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania:
  - dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności;
  - w przypadku reklamacji dane są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące od czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przez ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora;
  - dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;
  - okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa;
  - po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 9. Mają Państwo następujące prawa:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;
  - prawo do usunięcia ww. danych osobowych;
  - prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 10. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie oraz zrealizowanie w/w umowy.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wskazane w pkt. 3, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowany.

 

 

 

 

 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3