BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 4 osoby
W tym miesiącu - 15 861 osób
Od początku - 658 190 osób

Klauzula Informacyjna do umowy cywilnoprawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod@pczkartuzy.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:
  • przygotowania umowy cywilnoprawnej
  • realizacji umowy
  • prowadzenie ewidencji
  • przekazanie imiennych informacji Urzędowi Skarbowemu
  • prowadzenie rozliczeń, naliczanie potrąceń
  • archiwizacji akt
  • generowania zaświadczeń
  • sprawozdania statystyczne, ankiety
  • ustalenie okoliczności wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • realizacja szkoleń
  • dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  • realizacji zastępstw
  • utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika m. in. z poniższych aktów prawnych:
  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740),
  - Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1564),
  - pozostałe akty prawne odnoszące się do osób wykonujących umowę cywilnoprawną w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
  • Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
  • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 5. Charakter przetwarzania danych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych
  • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych
  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, dostawca systemów podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów, ubezpieczyciel oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Dokumentacja związana z zatrudnieniem jest przechowywana przez okres 5 lat. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, na którego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.
 9. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie zgody lub umowy
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji)
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 10. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy
  • Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda zależy od dobrowolnej zgody

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3