BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 11 osób
W tym miesiącu - 15 868 osób
Od początku - 658 197 osób

Klauzula Informacyjna dla wynajmujących nieruchomości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod@pczkartuzy.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:
  a) realizacji umowy najmu nieruchomości
  b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217);
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i inne
  d) prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest:
  • utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami i obrona przed roszczeniami
 4. Charakter przetwarzania danych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych
  • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych
  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania
 5. Odbiorcy danych: Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatności, dostawca systemów podatkowo-księgowych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, ubezpieczeniowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług oraz podmioty powiązane z Administratorem
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 7. Okres przetwarzania danych osobowych:
  • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności
  • Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
  • Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane
 8. Mają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych
  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie zgody lub umowy
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 9. Informacja o wymogu podania danych:
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3