BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 116 osób
W tym miesiącu - 847 osób
Od początku - 651 677 osób

Klauzula Informacyjna - Pracownicy

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Michał Filipowski, adres mailowy: iod@pczkartuzy.pl.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zatrudnienia, szkoleń i ponoszenia kwalifikacji zawodowych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
 4. Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Powiatowego Centrum zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach realizującym określone usługi, m.in. dostawcy usług IT.
 5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dokumentacja związana z zatrudnieniem jest przechowywana przez okres 50 lat, natomiast w przypadku współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych dokumentacja Pana/i będzie przechowywana przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
 7. Co do zasady posiada Pana/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Pana/ą danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia lub nawiązania współpracy.
 10. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4