BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 56 osób
W tym miesiącu - 11 917 osób
Od początku - 684 893 osoby

Klauzula informacyjna do wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 86, e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. Dane kontaktowe: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@pczkartuzy.pl.
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych: Celem przetwarzania danych jest udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 1-2b ustawy z dnia 6 listopada 2009 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 849) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcy danych: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów, firmy kurierskie, ubezpieczeniowe i pocztowe, osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji medycznej, dostawcy usług prawnych i ochrony danych osobowych.
 5. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 6. Okres przechowywania: okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:
   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązków przetwarzania wskazanych w przepisach prawa dotyczących podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz dotyczących dokumentacji medycznej Pacjenta na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
   okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
   po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach:
   Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   Prawo do sprostowania danych osobowych
   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody
   Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Informacja o wymogu podania danych:
   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu udostępnienia dokumentacji.  Niepodanie danych może skutkować odmową wydania dokumentacji medycznej

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4