BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 64 osoby
W tym miesiącu - 11 925 osób
Od początku - 684 901 osób

Prawa Pacjenta

Wyciąg z załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w Kartuzach

§4

Prawa pacjenta

I.

Pacjent zgłaszający się do szpitala, ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia ma prawo niezależnie od okoliczności do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych.
 

II.

1. Pacjent ma prawo w szczególności do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych, przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
3) rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia,
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu informacji na ich temat,
5) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
6) udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja może być udostępniona,
7) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
8) poszanowania przekonań i praktyki religijnych,
9) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczących jego osoby,
10) zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

2. Pacjent przebywający na oddziale szpitalnym ponadto ma prawo do:
1) zaopatrzenia w środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
2) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
3) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazana przez siebie osobę,
4) opieki duszpasterskiej,
5) kontraktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
6) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie w szpitalu,
7) wypisanie ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia,
8) udzielenia niezbędnej pomocy i przewiezienia do innego szpitala, w sytuacji, gdy mimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,
9) wskazania osoby lub instytucji, którą spółka jest obowiązana powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenia życia, albo w razie śmierci.'

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1545)

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4